PROJEKTOVANIE | VÝROBA A DODÁVKA | PREVÁDZKOVANIE
VODOHOSPODÁRSKYCH STAVIEB, OBJEKTOV A ZARIADENÍ

Certifikáty

Spoločnosť VHS SERVIS s.r.o. je držiteľom nasledovných certifikátov a osvedčení:
  1. Autorizačné osvedčenie (reg. číslo 4706*SP*I2) vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. na projektovanie vodohospodárskych stavieb, vypracúvanie odborných posudkov a odhadov, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb.

  2. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-I (číslo osvedčenia : 005-11072011V-I) podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

  3. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-I (číslo osvedčenia : 014-09122011K-I) podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

  4. Certifikáty stavebných výrobkov vydané TSÚS Žilina na odlučovače ropných látok (ORL) a lapače tukov (LT) podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch.


Všetky tieto certifikáty a oprávnenia je možné zaslať na požiadanie v digitálnej forme prostredníctvom e-mailu uvedeného v záložke Kontakt.